Algemene Voorwaarden

Unit13 – Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Unit 13 Outdoor Adventures BV (Hierna te noemen “Unit 13”) een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met UNIT 13 voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes
Al onze offertes zijn altijd 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Een offerte staat niet gelijk aan een reservering.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Unit 13 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft UNIT 13 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. UNIT 13 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat UNIT 13 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie

Artikel 4. Gebreken; klachttermijnen
Klachten over de verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer van het betreffende arrangement schriftelijk te worden gemeld aan UNIT 13. Indien een klacht gegrond is, zal UNIT 13 er alles in het werk stellen om het zo goed mogelijk op te lossen.

Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door UNIT 13 aan te geven wijze. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van UNIT 13 en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Unit13 onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. In geval dat UNIT 13 goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, dan is Unit13 (onderdeel van Unit13 Enterprises) om zekerheid voor de nakoming van die verplichtingen te verlangen van opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een verzoek van Unit 13 daartoe.
5.2 Betaalt u uw arrangement online? Dan heeft u altijd de beste prijs, en staat deze prijs ook vast.
Betaald u niet online maar aan de kassa? Dan zijn er nog extra kosten die wij in rekening brengen: ticket prijs (op het moment van aanschaf) + administratie kosten. Deze kosten staan vermeld bij de boeking in de details.

Artikel 6. Kortingen/aanbiedingen
Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen komen te vervallen, als blijkt dat er minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven. Unit 13 zal dan de reguliere prijs hanteren.

Artikel 7. Gebreke in verplichtingen
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Vergunningen
De deelnemer dient zich bewust te zijn van alle vereisten en vergunningen om de airsoftsport te beoefenen indien van toepassing. (Belgische Spelers hebben alleen hun Unit 13 ticket nodig. Wat een schriftelijke uitnodiging betreft op basis van artikel 17E regeling wapens en munitie) Voor meer info kunt u ons altijd contacteren

Artikel 9. Vernieling, verlies, beschadiging
Het terrein en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u Unit 13 hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan een huurkit, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de speler verhaald.

Artikel 10. Reservering Prive Evenement
Reserveringen kunnen maximaal twee weken voor de gereserveerde datum zonder kosten worden geannuleerd. Vindt de annulering plaats binnen de vastgestelde termijn van twee weken, dan wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 1 week voor het evenement brengen wij het volledige totaalbedrag in rekening. Indien er cateringsopties zijn mee gereserveerd, brengen wij deze ten alle tijden in rekening.

Artikel 10.1 Reservering open events/arrangementen
Bij annulering van reservering(en) van open events/arrangementen is restitutie van geld niet mogelijk.

Artikel 11. Verloop van het event
Tijdens het hele evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige Unit 13 marshalls in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. Tijdens het evenement is het niet toegestaan om terug naar de parkeerplaats te gaan of het park te verlaten!

Artikel 12.Drank en spijzen
Het meenemen van eten en drinken op een Unit 13 event is niet toegestaan. De organisatie voorziet de mogelijkheid om ter plaatse dranken, snoep of een warme maaltijd aan te schaffen tegen marktconforme prijzen.

Artikel 13. Strafbare feiten
Indien er tijdens een event van Unit 13 een strafbaar feit gepleegd wordt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie

Artikel 14. Alcohol & drugs
Het hanteren en gebruiken van airsoftreplica’s & laserguns gaat niet samen met soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na het evenement. Alcoholhoudende drank is toegestaan, mits met mate, echter niet tijdens of kort voor het spel. Deelnemers kunnen ten alle tijde door Unit 13 geweigerd worden op grond of op vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door Unit 13 in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De plaatselijke politie kan worden ingelicht.

Artikel 15. Vervoer van Airsoft replica’s
Uw replica mag volgens de wet niet zichtbaar en gebruiksklaar worden vervoerd. Wij adviseren u om uw replica dan ook te vervoeren in een afgesloten koffer. Houd de BB’s en het magazijn gescheiden van uw replica tijdens transport. Uw replica mag pas uitgepakt worden binnen de safetyzone!

Artikel 16. Echte wapens/alarm pistool
Het is verboden om echte vuurwapens of wapens (messen, dolken, bajonetten enz.) bij u te hebben tijdens het event. Imitatiemessen zijn toegestaan, mits deze niet scherp zijn.

Artikel 17. Algemene handelingen Airsoft
Uw replica’s dienen pas in de desbetreffende ruimtes van Unit 13 gebruiksklaar gemaakt te worden. Uw replica’s dienen dan ook van de parking tot aan de safetyzone vervoerd te worden in een wapentas of wapenkoffer, conform Unit 13 reglement. Ook is het niet toegestaan in volledige camouflage kleding aan te komen. Enkel een camouflage broek, met voor de rest “burger” kleding is toegestaan.

Artikel 18. Extreme Ideologieën
Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegelaten tot de events van Unit 13. Indien u hier meer over wilt weten kunt u mailen met ons op info@Unit 13.eu

Artikel 19. Aansprakelijkheid
Indien UNIT 13 aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van UNIT 13 is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. UNIT 13 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 20. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Unit 13 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Unit 13 niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van UNIT 13 opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door UNIT 13 niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien UNIT 13 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Geschilbeslechting
Ter zake van geschillen over met UNIT 13 gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van UNIT 13 bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend rechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij UNIT 13 verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen UNIT 13 en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Commercie door derden
Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de events van Unit 13, zonder toestemming van Unit 13.
Verkoop van BB’s en/of accessoires, frisdranken, verhuur van replica’s, (losse) artikelverkoop en/of reclame maken is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan leiden dit tot onmiddellijke verwijdering van het evenement zonder restitutie van betaalde gelden.

Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden Unit 13
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht

Artikel 25. Sport of arrangement
De activiteiten van Unit 13 zijn adventure sport evenementen. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten een verhoogd risico met zich meebrengen voor u en uw mededeelnemers. Tevens maken wij gebruik van Special Effects, met name rook, geluid en licht effecten.
* De sport die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico
* U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen.
* U dient een persoonlijke WA verzekering te hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten.
* U heeft geen algemeen belemmerende blessures en/of invaliditeit (nek, rug of knieklachten , hartklachten, luchtweg-klachten, zwanger etc.) die uw gezondheid in gevaar zou kunnen brengen door deel te nemen aan onze activiteiten.
Er word verwacht dat u zelf bepaald of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit evenement. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht u te allen tijde weigeren, ter behoeve van het behoud van uw en onze veiligheid.
U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen opdoen tijdens het evenement (Bijvoorbeeld Astma, epilepsie, suiker-tekort etc.). Unit 13 is niet aansprakelijk bij het tekortkoming aan voorbereiding voor het evenement.

Artikel 26. Ongeval/EHBO
Zowel op de open events als op de privé events is er altijd EHBO aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de respawn of safetyzone. Neem altijd uw ziektekostenverzekeringspas mee naar de events van Unit 13.
Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is Unit 13 niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen

Artikel 27. Informatie persoonsgegevens / Privacyverklaring

27.1 Unit 13 besteed veel aandacht aan de informatie die verstrekt word. Echter is het mogelijk dat er typfouten of anderzijds afwijkende informatie verstrekt word. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

27.2 Unit 13 kan  persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Unit 13, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Unit 13 verstrekt. Unit 13 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw vergunningen/legitimatie
27.3 Unit 13 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Unit 13 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.
27.4 Unit 13 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform WWM worden WWM registraties maximaal 7 jaar bewaard.
27.5 Unit 13 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
27.6 Op de website van Unit 13 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Unit 13 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
27.7 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons.Unit 13 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
27.8 Unit 13 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Unit 13 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
27.9 Consument gaat akkoord met het mogelijk verstrekken van zijn/haar gegevens aan:

Kiyoh (Review system)
MailCampaigns (Nieuwsbrief)
Tripadvisor (Sales)
Briq (Tickets)
Buckaroo (betaal systeem)
Stripe (Betaal systeem)

Artikel 28. Cadeau- en Kortingsbonnen (Waardebonnen)
28.1 Een Waardebon of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
28.2 Na de verval datum is de bon niet meer inleverbaar (1 jaar), tenzij anders aangegeven.
28.3 Indien de waarde van het product meer is als de waardebon, dient u het verschil bij te betalen.
28.4 Bij een transactie waarbij een waardebon word gebruikt, word bij herroeping van een product altijd een waardebon uitgegeven.
28.5 Per transactie kan maximaal 1 waardebon gebruikt worden.
28.6 Het is niet toegestaan de waardebon of de werking daarvan te wijzigen te vervalsen te ondermijnen of anderszins aan te tasten
28.7 iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en lijdt er toe dat het gebruik wordt ontzegd.
28.8 De Unit 13 Events waarde bon is enkel in te leveren bij arrangementen bij Unit 13 Outdoor Adventures. Unit 13 Shop waarde bon is enkel in te leveren in de Unit 13 Shop winkel of webshop (Geen Reparaties en Catering).
28.9 Bij online kortingen op tickets (te denken aan Social Deal, Wowdeal etc.) is er geen mogelijkheid tot compensatie bij plotselinge wijzigingen.

Artikel 29 – Planning & Locatie
Unit 13 behoud zich het recht voor om ter behoeve van het spel, kwaliteit en veiligheid, groepen samen te voegen, te verschuiven naar andere speelvelden of (in het ergste geval) te cancellen.
Indien redelijkerwijs mogelijk word u hiervan op kennis gesteld.

Artikel 30 – Introducé
Bij Unit 13 Outdoor Adventures is het niet mogelijk om als “introducé” mee te spelen. U moet voldoen aan “Artikel 8. Vergunningen” of een huurkit boeken om deel te kunnen nemen aan een Unit 13 Outdoor Adventures evenement.

Artikel 31 – Foto’s & Video’s
31.1 Bezoekers geven toestemming om in hun aanwezigheid te worden gefilmd/gefotografeerd door Unit 13 personeel. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd/bewerkt voor reclame doeleinde gebruikt te worden in welke vorm dan ook.
Wenst de bezoeker dit niet, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de notitie van uw reservering of door met ons te mailen.
31.2 Wilt de klant zelf foto’s maken of filmen? Dan dient de klant schriftelijke toestemming te vragen per mail. Dit door te mailen met onze klantenservice.

Artikel 33 – Identiteit van de ondernemer
33.1 Naam Ondernemer: Unit 13 outdoor adventures B.V. (onderdeel van Unit13-Enterprises)
KVK: 62036831
BTW nummer: NL85.460.404.B01

Tot slot
Wanneer een marshall constateert dat u een van de bovenstaande regels overtreed, zal hij uw toegangsbandje markeren. Bij twee markeringen dient u het speelterrein te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om u bij serieuze overtredingen, te denken aan fysieke conflicten, per direct van het terrein te verwijderen. Directe verwijdering volgt ook, indien u kort voor of tijdens het event alcoholhoudende drank of verdovende middelen (heeft) gebruikt. Dit in verband met uw en onze veiligheid.

UNIT13 behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving met terugwerkende kracht te wijzigen.

Wij hopen dat u een leuke tijd zult hebben bij UNIT13. Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer kunt u ons altijd mailen of bellen.
Wij kijken uit naar uw komst!

Aangepast 09-06-2022